ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಬಂಜೆತನವು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಂಜೆತನದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.