ರೋಗನಿರ್ಣಯ

ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.